Διακήρυξη Πρόσκλησης Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Εκµετάλλευση Κυλικείων – ΑΔΑ: 7ΔΒΨ6-Φ72

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την μίσθωση/εκμετάλλευση κυλικείων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΔΒΨ6-Φ72