Διενέργεια Διαπραγµάτευσης χωρίς Δηµοσίευση Προκήρυξης υπ’ αριθμ. 23/16 της 114ΠΜ, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Ανοικτή Δοµή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 67ΕΒ6-ΥΒ5

Διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης υπ’ αριθμ. 23/16 της 114ΠΜ, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) οκτακοσίων (800) ατόµων, κατ’ εκτιµώµενο χρονικό διάστηµα είκοσι πέντε (25) ηµερών και προϋπολογισθείσας αξίας 117.400,00€ συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ και κρατήσεων, στην ανοικτή Δοµή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Ριτσώνα.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67ΕΒ6-ΥΒ5