Διενέργεια Διαπραγµάτευσης χωρίς Δηµοσίευση Προκήρυξης υπ’ αριθμ. 24/16 της 114ΠΜ, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Ανοικτή Δοµή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΚΥΤ6-4ΕΟ

Διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης υπ’ αριθμ. 24/16 της 114ΠΜ, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering), κατ’ εκτιµώµενο χρονικό διάστηµα σαράντα τεσσάρων (44) ημερών στις δομές ανοικτής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών της Ριτσώνας και των Οινοφύτων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΥΤ6-4ΕΟ