Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 31/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προμήθεια Νωπών Ψαριών – ΑΔΑ: 62ΦΕ6-Η9Ε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 31/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή ανά είδος (χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια νωπών ψαριών, για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ και ΔΑΚ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ για δύο έτη (10.000,00 € πλέον ΦΠΑ κατ’έτος).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 62ΦΕ6-Η9Ε