Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 50/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υφασμάτων – ΑΔΑ: Ω71Γ6-ΨΥ3

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει τον υπ΄ αριθμ. 50/16 ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων ετών για την προμήθεια υφασμάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας σε βάθος τετραετίας ποσού 621.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή στο ποσό των 770.040,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.