Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 6/16 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών – ΑΔΑ: 7ΞΡΣ6-98Ο

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής κατ’ είδος (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων ιχθυηρών, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός έτους, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 23.560,00 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενων ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΞΡΣ6-98Ο