Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 9/16 της 113ΠΜ, για την Προµήθεια Διατηρηµένων Τροφίµων – ΑΔΑ: Ω54Π6-ΤΣΚ

Η 113 Πτέρυγα Μάχης (113ΠΜ) ανακοινώνει την υπ’ αριθµ. 9/16 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την προµήθεια διατηρηµένων τροφίµων, για κάλυψη αναγκών Σµήνους Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξιωµατικών της Μονάδος, µε την υπογραφή σύµβασης διάρκειας ενός έτους, κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι εντός 20.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω54Π6-ΤΣΚ