Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ. 13/16 της 117ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΡΞΚ6-2ΩΒ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές για την “Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Κατ’ Εκτιμώμενο Χρονικό Διάστημα Πενήντα (50) Ημερών στην Ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Μυρσίνη-Κυλλήνης Ηλείας” και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΞΚ6-2ΩΒ