Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2016 έως 31/10/2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2016 έως 31/10/2016.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥΚΓ46ΨΧΗ5-Α18