Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 16/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φορητών Monitors – ΑΔΑ: 75ΟΗ6-ΜΛΔ

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 16/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια έξι (6) φορητών Monitors παρακολούθησης ασθενών, προς κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ, με τροποποίηση των όρων.

Αναρτήθηκς στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 75ΟΗ6-ΜΛΔ