Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΜΤΑ, για τον Καθαρισμό Χώρων Κτηρίου ΜΤΑ – ΑΔΑ: Ω43Ζ46ΨΧΗ5-34Β

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την επιλογή συνεργείου καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Μ.Τ.Α. στο επί της οδού Ακαδημίας 27 (Αθήνα) κτήριο. Διάρκεια έργου: Ένα (1) έτος, από 11-02-2017 μέχρι και 10-02-2018. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: μέχρι 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω43Ζ46ΨΧΗ5-34Β