Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 51/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Προμήθεια Συστήματος Τρισδιάστατης Ηλεκτροανατομικής Χαρτογράφησης – ΑΔΑ: 716Π6-ΑΓ0

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια ενός (1) συστήματος τρισδιάστασης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης, μιας (1) γεννήτριας ραδιοσυχνοτήτων (RF) για την κατάλυση καρδιακών αρρυθμιών και μιας (1) αντλίας έγχυσης ορού για την ψύξη ηλεκτροκαθετήρα κατάλυσης του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Παθολογικού Τομέα του 251ΓΝΑ.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος.