Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Διενέργειας Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 52/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100 LL – ΑΔΑ: ΩΧΑΓ6-8ΣΚ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει τη μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού,υπ’ αριθμ. 52/16, για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου AVGAS 100LL παραδοτέου με βυτιοφόρα οχήματα (Β/Ο) του προμηθευτή, προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της ΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧΑΓ6-8ΣΚ