Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 56/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Κυλικείου – ΑΔΑ: 71ΝΡ6-ΑΞΛ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, σφολιατοειδών και ειδών ζαχαροπλαστικής, προς κάλυψη των αναγκών των κυλικείων, της τροφοδοσίας, και των Λεσχών των Μονάδων Αεροπορικής Βάσης (ΑΒ) Δεκελείας (123ΣΤΕ, ΣΙ, ΣΔΙΕΠ, ΣΤΥΑ, ΚΕΠΑ, 359ΜΑΕΔΥ, ΥΑΕ, ΣΜ.ΔΑΕ), 120ΠΕΑ, 124ΠΒΕ και 2ου ΚΕΠ. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά κατηγορία προσφερομένων ειδών (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών).