Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 59/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια BLADE για την κάλυψη των απαιτήσεων των Ελίκων του Αφους CL-215 – ΑΔΑ: ΩΓΓ26-ΝΡΡ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια επτά (7) πλήρων set (τριών τεμαχίων) του υλικού BLADE : P/N:6903A – 10 CAGE CODE:0723G, ή P/N:6903A – 10S CAGE CODE:73030, ή P/N:6901S – 10 CAGE CODE:73030, ή ισοδύναμα αυτών, των ελίκων μη στρατιωτικών Αφων CL–215 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας σε βάθος διετίας ποσού 980.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.