Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αρίθμ. Δ.01/17 της 116ΠΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών – AΔΑ: Ψ7ΕΒ6-5ΦΘ

Η 116ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό ενός σταδίου, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιµής σε ευρώ (υψηλότερη τιµή) για την εκποίηση ελαστικών επισώτρων του ΕΜΜΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ7ΕΒ6-5ΦΘ