Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. (Δ.7/16) της 135ΣΜ, για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου – AΔΑ: 7ΜΥ86-ΣΝΛ

Η 135 Σμηναρχία Μάχης (135ΣΜ) προκηρύσσει τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (Δ.7/16), για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου προς κάλυψη Αναγκών της Μονάδας, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πενήντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (59.400,00€) πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνοντας την προαίρεση της Υπηρεσίας για 10% αναλογική αυξομείωση των εκτιμώμενων ποσοτήτων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΜΥ86-ΣΝΛ