Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/17 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Εξάρτυσης – ΑΔΑ : 6ΡΛΝ6-79Ω

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 02/17 ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό Διαγωνισμό, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.47/15, για την Προμήθεια Ειδών Εξάρτυσης. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή ανά είδος).