Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Δ.1/2017 της 115ΠΜ, για τον Καθαρισμό Χώρων των Κτιρίων της 115 ΠΜ – ΑΔΑ: 67ΖΠ6-Ε44

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) Δ.1/2017 της 115ΠΜ, για τον Καθαρισμό Χώρων των Κτιρίων της 115 ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67ΖΠ6-Ε44