Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 01/04.01.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 400 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λήμνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 25/01/2017 έως 24/01/2021, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για καλλιέργεια χόρτου “Λόλιο”. Η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.