Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Υγρού και Αερίου Ηλίου – ΑΔΑ: 7ΓΩ56-ΤΘΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 02/17 του 251ΓΝΑ, για την προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) λίτρων υγρού και αερίου ηλίου, για κάλυψη αναγκών του μαγνητικού τομογράφου Siemens Magnetom Symphony 1,5 Tesla του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΓΩ56-ΤΘΠ