Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Εμβολίου Μηνιγγιτιδόκοκκου – ΑΔΑ: ΩΨ486-ΧΝ4

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει:

Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 02/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια Εμβολίου Μηνιγγιτιδόκοκκου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨ486-ΧΝ4