Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. (Π.01/17) της 135ΣΜ, για την Προμήθεια Ειδών Ελαίων – ΑΔΑ:704Ε6-Ρ1Ε

Η 135 Σμηναρχία Μάχης προκηρύσσει την υπ’ αριθμ. (Π.01/17) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, για την προμήθεια Ειδών Ελαίων προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (12.900,00€) πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνοντας την προαίρεση της Υπηρεσίας για 15% αναλογική αυξομείωση των εκτιμώμενων ποσοτήτων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 704Ε6-Ρ1Ε