Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Στρωμάτων Νοσοκομειακών Κλινών – ΑΔΑ:6ΒΠ36-ΤΩ8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/17 για την Προμήθεια Πενήντα (50) Στρωμάτων Νοσοκομειακών Κλινών για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΒΠ36-ΤΩ8