Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 3/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ PZL-M18 (Ο/Ν 163066-002) – ΑΔΑ: 62Ρ06-Δ04

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος, για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ PZL-M18 (Ο/Ν 163066-002). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πενήντα εννέα χιλιάδες ενιακόσια δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (59.914,66€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%), ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 62Ρ06-Δ04