Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 4/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 – ΑΔΑ: ΩΙΓΤ6-Υ7Λ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος, για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν 163021). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενεννήντα ευρώ (32.490,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%), ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙΓΤ6-Υ7Λ