Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 5/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 – ΑΔΑ: 7ΑΑ06-0Σ9

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος, για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (Ο/Ν 163017). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενεννήντα ευρώ (38.390,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%), ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΑΑ06-0Σ9