Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 7/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-215 – ΑΔΑ: 70ΕΘ6-ΔΚΝ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος, για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ CL-215. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%), ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 70ΕΘ6-ΔΚΝ