Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 6/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν 163015) – ΑΔΑ: ΩΜ5Γ6-ΜΔΨ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος, για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν 163015).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι δώδεκα χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ (12.710,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%), ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜ5Γ6-ΜΔΨ