Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 09/17 της ΥΠΠΑ, με αντικείμενο τη (Γενική Επισκευή (Overhaul) Δύο Τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ MAIN GEAR BOX Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ : ΩΘΩΕ6-ΔΨΥ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ ανακοινώνει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με αντικείμενο τη (Γενική Επισκευή (Overhaul) Δύο Τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ MAIN GEAR BOX Ε/Π SUPER PUMA. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΘΩΕ6-ΔΨΥ