Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

Με την υπ΄ αριθμ. 2/23-2-17 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση πενήντα ενός (51) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.398/74) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο2363/9-3-15 έως Νο 5146/3-6-15

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η χορήγηση εκατό (100) Συμπληρωματικών Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.4307/14), σύμφωνα με τις υπ αριθμ 3/4-5-15, 4/28-5-15, 5/15-7-15, 6/7-9-15, 7/14-10-15, αποφάσεις της, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου ΜΤΑ 919/22-1-14 έως 5614/19-2-14 των αιτήσεων χορήγησης των αρχικών Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων.

Τέλος, εγκρίθηκε κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων δικαιούχων ένα (1) Εφάπαξ Βοήθημα Εξερχομένων (Ν. 4407/16), που αφορά στην με αριθμ.πρωτοκόλλου του ΜΤΑ 11424/24-11-16 αίτηση αυτεπάγγελτης αποστρατείας δικαιούχου λόγω θανάτου. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον Ε.ΛΟ.Α.Α για τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά παρέχονται στην ιστοσελίδα της Π.Α (www.haf.gr), στον σύνδεσμο Μ.Τ.Α/Ε.ΛΟ.Α.Α.