Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/17 της 116ΠΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών και Ανοµοιογενούς Μάζας Σιδήρου – ΑΔΑ: Ψ7Φ96-Π4Μ

Η 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει τον συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό Δ.04/17 ενός σταδίου, µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης µε προφορικές προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή, για την εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών και Ανοµοιογενούς Μάζας Σιδήρου.