Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/17 της Μ.ΓΕΑ, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων – ΑΔΑ: 64Ξ46-7ΟΨ

Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) προκηρύσσει τον συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό Δ.02/17 µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης µε προφορικές προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή, για την εκποίηση ογδόντα τεσσάρων (84) τεμαχίων άχρηστων ελαστικών επισώτρων οχημάτων της ΥΠΗΔ.