Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/17 της 116ΠΜ, για την Κοπή – Αποκοµιδή Ξυλείας – ΑΔΑ: Ω01Α6-ΔΥΙ

Η 116Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει τον πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό Δ.03/17 µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν µε προφορικές, µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή ανά Χ.Κ.Μ είδους ξύλου από την κοπή – αποκοµιδή ξυλείας δέντρων (172 σε ποσοστό 94% ευκάλυπτοι και 6% πευκόδεντρα) που βρίσκονται στο χώρο του ΕΜΜΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ, µε τιµή εκκίνησης (χωρίς Φ.Π.Α.) είκοσι εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (29,15 €) ανά Χ.Κ.Μ για ξυλεία ευκαλύπτου, δώδεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (12,94€) ανά Χ.Κ.Μ για ξυλεία πευκόδεντρου.