Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/17 της 114ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 6ΗΛ06-Μ0Ψ

Η 114 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Κατ’ Εκτιμώμενο Χρονικό Διάστημα Δύο (2) μηνών στις Ανοικτές ∆οµές Προσωρινής και Μεταναστών στη Ριτσώνα και στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΗΛ06-Μ0Ψ