Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/17 της 117ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 9ΩΙ26-ΠΡΞ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, για την “Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Κατ’ Εκτιμώμενο Χρονικό Διάστημα Σαράντα Οκτώ (48) Ημερών στην Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στην Περιοχή της Μυρσίνης Κυλλήνης του Ν. Ηλείας” και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΩΙ26-ΠΡΞ