Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. (Δ.01/17) της ΔΑΕ/ΔΟΥ, για Εγκατάσταση Αυτόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΑΒ Δεκελείας – 2 ου ΚΕΠ- ΑΔΑ: 6ΟΩΤ6-ΤΙΥ

H Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης(ΔΑΕ)/ ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας προκηρύσσει:

Τον συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 01/17, για εγκατάσταση αυτόματων πωλητών, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα) για κάθε τύπο αυτόματου πωλητή, για κάλυψη αναγκών Μονάδων ΑΒ Δεκελείας – 2ου ΚΕΠ.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους, υπό την αίρεση μη ολοκλήρωσης άλλης διαγωνιστικής διαδικασίας με το ίδιο αντικείμενο για αυτόματους πωλητές της ΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΟΩΤ6-ΤΙΥ