Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/17 της 120ΠΕΑ, για την Εκποίηση Άχρηστων Λυόμενων Κατασκευών – ΑΔΑ: 7ΚΓΞ6-ΘΘ4

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) προκηρύσσει:

Τον συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 01/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές για την εκποίηση δύο (2) άχρηστων λυόμενων κατασκευών τύπου containers.

To κριτήριο ανάθεσης καθορίζεται από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (υψηλότερη τιμή) σε ευρώ, με ελεύθερη τιμή εκκίνησης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΓΞ6-ΘΘ4