Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. (ΔΕ.1/17) της 135ΣΜ, για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου – AΔΑ: ΩΗΥΒ6-ΡΟΖ

Η 135 Σμηναρχία Μάχης (135ΣΜ) προκηρύσσει τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό (ΔΕ.1/17), για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου προς κάλυψη Αναγκών της Μονάδας, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πενήντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (59.400,00€) πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνοντας την προαίρεση της Υπηρεσίας για 10% αναλογική αυξομείωση των εκτιμώμενων ποσοτήτων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΥΒ6-ΡΟΖ