Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.02/17 της 112ΠΜ, για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου AVGAS 100LL – ΑΔΑ: ΩΟ7Θ6-8ΒΗ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.02/17 σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ θρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια καυσίμου θέματος προς κάλυψη αναγκών της 112ΠΜ.

Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό Ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η προμήθεια απαλλάσσεται της επιβολής ΦΠΑ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.2859/00, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των εισαγωγικών δασμών και λοιπών φόρων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΟ7Θ6-8ΒΗ