Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.02/17 της 120ΠΕΑ, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών Αεροσκαφών – ΑΔΑ: 6Χ886-Α33

Διακήρυξη συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού Δ.02/17 της 12ο ΠΕΑ σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, για την εκποίηση άχρηστων ελαστικών αεροσκαφών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (υψηλότερη τιμή), με ελεύθερη τιμή εκκίνησης ανά κιλό.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Χ886-Α33