Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.02/17 της 116ΠΜ, για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 116Π.Μ. και ΕΜΜΕΕ/Αράξου – ΑΔΑ:72ΔΧ6-ΥΘΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 02/17 για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 116Π.Μ. και ΕΜΜΕΕ/Αράξου, προς κάλυψη ετήσιων αναγκών της Μονάδας, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών(12.353,60€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 72ΔΧ6-ΥΘΝ