Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/17 της 112ΠΜ, για την Εκποίηση Αχρήστων Ελαστικών Οχημάτων και Αεροσκαφων – ΑΔΑ: 6ΨΘΒ6-ΟΘΓ

Η 112ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές ,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (υψηλότερη τιμή) για την εκποίηση κατ΄ εκτίμηση δεκατριών χιλιάδων κιλών (400 τεμάχια) άχρηστων ελαστικών επι- σώτρων οχημάτων και κατ΄ εκτίμηση δέκα χιλιάδων κιλών (250 τεμάχια) άχρηστων ελαστικών αεροσ- καφών, με ελεύθερη τιμή εκκίνησης ανά κιλό.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΨΘΒ6-ΟΘΓ