Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/17 του Α. Απ. Ακτίου, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 6ΙΤΧ6-Ψ6Ο

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,  με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εικοσι (20) ημερών, στην Ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας διακοσίων εξήντα (260) προσφύγων και μεταναστών στο πρώην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΤΧ6-Ψ6Ο