Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Π.01/2017 της 117ΠΜ, για τον Καθαρισμό Χώρων της 117ΠΜ & ΚΕΑΤ – ΑΔΑ:ΨΕΨΚ6-5Ε2

Η 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) Δ.01/2017 με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει της χαμηλότερης τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανά φορά καθαρισμού, για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων 117ΠΜ & ΚΕΑΤ».

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΨΚ6-5Ε2