Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 11/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ:7ΔΦΞ6-2ΜΛ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 11/17, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών Heparin Sodium Inj. Sol 25000IU/5ml Vial x 5ml, Entecavir Tab 0,5mg, Ibandronic Acid C/S Sol.In. 6Mg/6ml Vial x 6ml και Secukinumab In.So.Pf.P 150mg/ml για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ και οχτώ λεπτών (59.926,08€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΔΦΞ6-2ΜΛ