Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 10/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ:ΩΡΠΘ6-Ζ94

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 10/17, για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας Ibrutinib Tab 140mg/Tab για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων πέντε ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (59.805,31€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΠΘ6-Ζ94