Προκήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 20/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής ΕΑΑΜ – ΑΔΑ 7Η6Η6-22Ο

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 20/17, για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής ΕΑΑΜ προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ για την προμήθεια περιεκτών συλλογής Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), κίτρινα χαρτοκιβώτια 60lt.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (73.953,60€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Η6Η6-22Ο