Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 12/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ:Ω62Γ6-80Ω

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 12/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας HUMAN FIBRINOGEN PD.I.S.INF. 1G/VIAL για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα
εννέα λεπτών (49.335,79€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω62Γ6-80Ω