Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 13/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ:66ΚΒ6-ΙΚΒ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 13/17, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE SOL.INF 1G/VIAL & TINZAPARIN SODIUM PF.SY.INJ.SOL 3500antiXa iu/0,35ML για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (56.476,80€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66ΚΒ6-ΙΚΒ